Loading...
Moderní Hýskov

Analýza/úvaha nad potřebou, riziky a dalšími strategickými kroky obce v rámci investičních akcí

V úvodním článku byl naznačen současný stav investičních akcí v obci pro rok 2019. V současné době tedy víme o:
https://www.obechyskov.cz/projekty-obce

Výstavba budovy nové MŠ s podporou dotace sebou nese závazek, kdy se bude muset dodržet pětiletá lhůta udržitelnosti, což znamená, že prostory MŠ budou muset být využívané pouze pro tento účel. Doposud nevíme, zda bude v budově muset být rovněž dětská skupina s kapacitou 10 dětí – viz bod – Informovanost o povinnostech obce v rámci dotačního titulu na výstavbu nové MŠ, z jednání veřejného zastupitelstva ze dne 16. 9. 2019.

A co kapacita ZŠ, která je v tuto chvíli již nedostatečná? Děti se chodí stravovat do stávající MŠ, kde ruší polední klid spících dětí. Výuku tělesné výchovy je třeba dělit a provozovat v prostorách k tomu nevhodným. Celá tato praxe s sebou nese i zvýšené personální náklady z důvodu dělení vyučovacích hodin a také doprovodů na obědy do MŠ.

Situaci by měla řešit dotace, která byla obci přidělena na konkrétní zpracovaný projekt. Cena plánované akce byla předběžně stanovena na cca 62 mio Kč (MŠ a gastro) + 22 mio Kč za případnou tělocvičnu. Ano, obec získala dotaci ve výši cca 40 mil. Kč na výstavbu MŠ, ale při značně vysoké spoluúčasti obce, která činí 22 mio Kč + 22mio Kč na případnou výstavbu tělocvičny se obáváme, aby nebyly ohroženy další výše zmíněné a tolik potřebné další investice. Vycházíme z předpokladu, že cena celého projektu je výrazně nadsazená. Dle průzkumu v okolí Berouna a Prahy by suma 84 mio Kč, měla běžně pokrýt výstavbu multifunkční školní budovy obsahující MŠ, ŽŠ, jídelnu i tělocvičnu. V našem případě ale ani za takto vysokou cenu nebude vyřešena otázka ZŠ, navíc mohou být ohroženy další investice v obci. (Výše uvedené předpokládané ceny byly stanoveny na základě aktuálních ceníků 1/2019, avšak se v průběhu času a ostatních vstupujících faktorů mohou od finální částky měnit.)

Proto jsme hledali a stále hledáme varianty řešení celé situace, které neohrozí obecní rozpočet takovým zadlužením a pokryjí co nejvíce potřeb naší obce.

Z posouzení dvou možných variant A) a B) v analýze využitelnosti objektů v majetku obce vyplynula pouze varianta B), se kterou nadále uvažujeme při posouzení výstavby nové MŠ (v tomto článku uvažováno jako varianta C)):

A. Úprava objektů čp. 183, 204 a 112

a) Přestavba objektu čp. 183 (nyní muzeum a komunitní centrum – Rodný dům F. Nepila)
b) Přestavba objektu čp. 204 – MŠ Ledňáček
c) Základní škola čp. 112
d) Využití pozemku parc č. 130/18 pro výstavbu hřiště
Celkem předpokládané náklady – 39.283.000,- Kč

Tato varianta byla díky finanční a organizační náročnosti okamžitě zamítnuta.

B. Konzervativní varianta – rozšíření ZŠ a vybudování nového sportoviště

a) Rozšíření stávající ZŠ o jídelnu, kde by daný prostor mohl být využit pro odpolední družinu či jako společenský sál pro setkávání se s rodiči. Pro pohybové aktivity dětí by se upravil prostor při jižní straně kostela. Zde by bylo možné umístit hřiště s herními prvky.
b) Úprava gastra ve stávajícím objektu MŠ.
c) Vybudování sportovní plochy se zázemím na pozemku Sokolovny.

Předpokládané náklady na úpravy:
a) Základní škola čp. 112
– přístavba objektu – 120 m2 x 40.000 Kč/m2
Celkem náklady: 4.800.000,- Kč

b) Stavební úpravy objektu čp. 204 – MŠ Ledňáček
– stavební úpravy stávajícího objektu – 500.000,- Kč
– vybavení gastro – 100.000,- Kč
Celkem náklady: 600.000,- Kč

c) Využití pozemku parc č. 130/18 pro výstavbu hřiště
Předpokládané náklady na výstavbu sportoviště – 6.000.000,- Kč
Předpokládané náklady na výstavbu nafukovací haly – 400.000,- Kč
Demontáž a montáž haly – 50.000,- Kč/ročně
Předpokládané provozní náklady (energie) – 50.000,- Kč/ročně
Celkem předpokládané náklady – 11.800.000,- Kč

VÝHODY
– Nezadlužení obce.
– Řešení dlouholetého problému, nedostačující prostory pro ZŠ.
– Minimální navýšení provozních nákladů na provoz stávajících budov v majetku obce.
– Plnohodnotné využití stávajících budov a pozemků.
– Finance na další potřebné investiční akce obce.
– Vznik nového sportoviště včetně zázemí, který by v určitou dobu sloužil i veřejnosti.
– Pozemek vyčleněný pro novou MŠ by mohl posloužit pro výstavbu potřebné budovy (ať už MŠ, ZŠ, tělocvičny).
– Projekt sám o sobě nezajišťuje rozšířené výukové prostory pro ZŠ, ale z ušetřených prostředků je umožní v dohledné době realizovat.

NEVÝHODY
– Nutnost docházení dětí ze ZŠ do tělovýchovného centra Na Sokolce (tu by ale neodstranil ani druhý plán).
– Zmařená investice a práce vložená do přípravné fáze výstavby nové MŠ a tělocvičny.
– Odmítnutí poskytnuté dotace.
– Oddělení sportovního centra a místa stravování.

C. Odvážná varianta – výstavba nové MŠ, včetně gastra, popřípadě tělocvičny

a) Výstavba nové budovy MŠ, gastra a tělocvičny, včetně ponechání plnohodnotného provozu všech výše uvedených budov.

Předpokládané náklady na výstavbu:
Nová Mateřská školka, gastro cca 62 mio Kč
Tělocvična cca 22 mio Kč
Dotace na výstavbu MŠ cca 40 mio Kč
spoluúčasti obce cca 22 mio Kč na novou MŠ
případně na TV dalších cca 22mio Kč
Celkem předpokládané náklady cca 84.000.000,- Kč z toho 40 mio Kč dotace, tzn. 44 mio Kč podíl obce.

VÝHODY
– Vznik nového prostoru pro MŠ.
– Vznik nového gastra pro MŠ i ZŠ.
– V případě výstavby TV vznik nového prostoru pro MŠ, ZŠ i veřejnost.
– Nezmařená investice přípravné fáze výstavby nové MŠ a TV.

NEVÝHODY
– Zadlužení obce na min. 20 let.
– V případě nástavby uvažované ZŠ nad novou MŠ by další investice činily cca 30 mio Kč a to nejdříve po ukončení udržitelnosti projektu, což je 5let. Při úvěru 22 mio Kč a nutné investice do další přípravné fáze nástavby nové ZŠ, znamená další zadlužení v řádech desítek milionů.
– Neřešení dlouholetého problému, nedostačujících prostorů pro ZŠ.
– Navýšení provozních nákladů o min 1mio Kč/ročně.
– Zpomalené financování dalších potřebných investiční akcí obce.

Na konec trochu historie vzniku myšlenky nové MŠ, gastra a TV.

Dle informací paní starostky, které uvedla na zastupitelstvu dne 16. 9. 2019.
2015
V roce 2015 začala obec poprvé uvažovat o výstavbě nové MŠ na pozemku (dle stávajícího ÚP v lokalitě označené písmenem G, který byl vyčleněn pro občanskou vybavenost) ve vlastnictví společnosti Pod Klukem s.r.o. a to z důvodu tehdejší velké poptávky po místech v MŠ.

Tabulka zpracovaná zástupci obce ve spolupráci s ředitelkou MŠ.


2016

V roce 2016 předložila společnost Pod Klukem s.r.o. návrh na výstavbu nové MŠ s kapacitou 48 dětí předpokládanými náklady 16,9 mio Kč bez DPH. Projekt byl navržen dle slov paní starostky bez gastra a nebyl konzultován s DOSS (dotčené orgány státní správy) pouze s KHS (krajská hygienická stanice). KHS doporučila společnosti Pod Klukem dopracování projektu. Původní návrh byl, že společnost objekt postaví a bude ho obci pronajímat za cca 1,3 mio Kč bez DPH plus podíl na provozních nákladech. Po následujících jednání zastupitelstvo doporučilo společnosti Pod Klukem, aby si stavbu postavila, zaregistrovala a provozovala sama. Firma Pod Klukem nabídla obci pozemek o výměře 1500m2 za cenu 1400 Kč/m2 bez DPH, tzn. 2,1 mio Kč/bez DPH – pozn. autora.

V červnu 2016 zastupitelstvo odsouhlasilo nákup pozemku označený AB východní část C v lokalitě bývalého statku za cenu 1300 Kč/m2 vč. DPH. Zde se nabízí otázka, proč bylo koupeno tolik m2, když současný návrh nové MŠ má kapacitu 50 dětí (stávající má 65 dětí). To obec počítá s celkovou kapacitou 115 dětí předškolního věku, pokud ano, kam tyto děti půjdou do ZŠ, když v tuto chvíli je uvažováno s rozšířením ZŠ až po pětileté udržitelnosti projektu a následného přerušení provozu nové MŠ, kvůli případné výstavbě nové ZŠ, na kterou ale budeme muset sehnat dalších minimálně 30 mio Kč.

Přestože původní nabídka pozemku označený AB východní část C v lokalitě bývalého statku byla 1000Kč/m2. Zastupitelstvo odůvodnilo nárůst ceny potřebou kompletního zasíťování pozemku a již vybudované infrastruktury.
Následně obec zadala zpracování PD společnosti SUNCad. V říjnu 2016 proběhly koordinační schůzky s ředitelkami MŠ a ZŠ, které sdělily své potřeby a požadavky.

Dle informací paní starostky byla, pro potřeby žádosti na dotaci pro novou MŠ zpracována demografická křivka. Z ní měla vyplynout vzhledem k dalšímu stavebnímu rozvoji Hýskova vzrůstající tendence nárůstu počtu dětí. Bohužel tento průzkum nám nebyl poskytnut. Máme k dispozici pouze regionální demografickou křivku, která predikuje toto:

2017
V roce únoru 2017 obdrželo zastupitelstvo obce studii s návrhem budovy pro již zakoupený pozemek.

I. ETAPA – MŠ, varna s jídelnou, zázemí a šatny pro ZŠ, zpevněné plochy, venkovní úpravy, inženýrské sítě – 42,8 mio Kč
II. ETAPA – tělocvična, spojovací křček – 13,6 mio Kč
III. ETAPA – nástavba ZŠ, parkovací plochy – 27,6 mio Kč

V roce 2017 a 2018 probíhala přípravná fáze (projekční a inženýrská činnost) záměru výstavby nové MŠ, gastra a TV.

2018
Koncem minulého roku na 2. zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2018 bylo zastupitelstvo obce Hýskov požádáno o schválení výběru zhotovitele prováděcí dokumentace na akci „Mateřská škola, kuchyně, tělocvična, Hýskov“, termín vyhotovení DPPS byl stanoven na 19. 12. 2018.

2019
Začátkem letošního roku na 3. (mimořádném) zasedání zastupitelstva dne 30. 1. 2019 bylo zastupitelstvo obce Hýskov požádáno o schválení podání žádosti o dotaci 2019 (MMR), které již bylo schváleno dříve Radou, ale bylo nutné přijmout též souhlasné stanovisko zastupitelstva.

4. 3. 2019 v 9:34 byl tisknut dokument – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na 4. zastupitelstvu konaném 25. 3. 2019 nebyla akce: Výstavba Mateřské školy, kuchyně, tělocvičny projednávána.

Na 5. zastupitelstvu konaném 24. 6. 2019 nebyla akce: Výstavba Mateřské školy, kuchyně, tělocvičny projednávána.

Na 6. zastupitelstvu konaném 26. 6. 2019 nebyla akce: Výstavba Mateřské školy, kuchyně, tělocvičny projednávána.

V mezi dobí od 6. zastupitelstva do pracovního zastupitelstva konaného dne 10.7 2019 podala paní Burešová podněty k doplnění či opravě Zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele a doplnění či opravě SoD na akci „Mateřská škola, kuchyně, tělocvična, Hýskov“. Některé zásadní připomínky nebyly zapracovány, např. statut jednání při kalkulací méně či víceprací.

Dne 10. 7. 2019 na pracovním zastupitelstvu bylo paní Burešovou navrženo finanční a realizační posouzení variant využití stávajících objektů obce Hýskov, a to MŠ Ledňáček, IC Františka Nepila, ZŠ, pozemek TJ Prefa Hýskov.

Dne 26. 7. 2019 Rada obce schválila cenovou nabídku na vypracování odborného posudku Posouzení využitelnosti stávajících objektů a pozemků v majetku.

Dne 26. 7. 2019 se konala schůzka s ředitelkou MŠ paní Svatošovou.

Dne 29. 7. 2019 se konala schůzka s ředitelkou ZŠ paní Štětkovou.

Dne 29. 7. 2019 byla zaslaná žádost na svolání (mimořádného) zastupitelstva na 7. 8. 2019, kde jedním z bodů mělo být projednání výše uvedeného.

Dne 2. 8. 2019 jsem obdržela pracovní verzi odborného posudku. Na základě zamítnutí konání zastupitelstva jsem nechala posudek ještě dopracovat.

Dne 6. 8. 2019 bylo vypsáno VŘ na zhotovitele akce „ Výstavba mateřské školy a přístavba TV“. Předpokládaný termín ukončení VŘ je vypsán na začátek října 2019.

Dne 16. 9. 2019 proběhlo veřejné zasedaní, kde z důvodů bouřlivé diskuze, které toto téma vyvolalo, nebylo možné bod projednat. Proto bylo rozhodnutí zastupitelstva odsunuto na následující zasedání.

Kateřina Burešová